ПРОГРАМА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА
ЗА УПРАВЛЕНИЕТО  И  РАЗПОРЕЖДАНЕТО С
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО
ПРЕЗ ПЕРИОДА 2016г. – 2019 Г.

Географско положение, граници, големина

Общината е разположена в западната част на Област Пазарджик. С площта си от 346,356 km2 заема 6-то място сред 12-те общините на областта, което съставлява 7,73% от територията на областта. Границите ? са следните:

Природни ресурси

Релеф

Релефът на общината е твърде разнообразен, от високо планински до равнинен територията ? попада в пределите на четири главни физикогеографски области на България: Рила Западните Родопи, Ихтиманска Средна гора и Горнотракийската низина.

Повече от половината от площта на община Белово, на северозапад от дълбоката долина на река Яденица (десен приток на Марица) от крайните източни части на Източна Рила. Тук северозападно от язовир Белмекен, на границата със Софийска и Благоевградска област се издига най-високата точка на общината – връх Белмекен 2626 m.

На югоизток от долината на Яденица в пределите на общината попадат крайните северозападни части на западнородопския рид Алабак с максимална височина Соарев връх (1602 m).

На север от Моминоклисурския пролом на река Марица на територията на общината се простират най-южните части на Ихтиманска Средна гора – реда Ветрен (Еледжик) с връх Влайна могила (901 m), разположен северно от село Момина клисура.

Крайния североизток на община Белово се заема от най-западните части на Горнотракийската низина и тук в коритото на река Марица, източно от село Мененкьово се намира нейната най-ниска точка – 258 m н.в.

Води

В северната част на община Белово, на протежение от около 22 – 23 km протича река Марица с част от горното си течение. В този участък реката преминава през Моминоклисурския пролом (16 km), който свързва Костенецко-Долнобанската котловина с Горнотракийската низина и същевременно отделя Рила от Ихтиманска Средна гора. На територията на община Белово река Марица получава отдясно два големи притока: Крива река и Яденица. Крива река (28 km) води началото си от язовир Белмекен, протича в дълбока каньоновидна долина и северно от село Сестримо, при гара Сестримо се влива в Марица. Река Яденица (26 km) също изцяло протича на територията на общината (най-горното ? течение служи за граница с община Велинград) и също в много дълбока каньоновидна долина и се влива в Марица в град Белово. По нейната долина преминава границата между Рила и Западните Родопи.

На територията на община Белово са изградени един голям язовир: Белмекен (на 1900 m н.в.) и два по-малки Чаира и Станкови бараки (на 1200 m н.в.), водите на които са включени в Помпено-акумулаторна водноелектрическа централа Чаира.

 
 
Copyright © 2016 Общински съвет Белово. All Rights Reserved.